Zgodnie z art. 37.1 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku Art. 37. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. 

Koszty wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1,w tym koszty badań niezbędnych do wydania tego orzeczenia, w stosunku do zawodników, którzy nie ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia  badania sportowe przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej .
Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu albo orzeczenie o niezdolności do uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania. 

Jako Stowarzyszenie prowadzące sekcję pływacką zrzeszoną w Polskim Związku Pływackim jesteśmy zobowiązani do wymagania "BADAŃ SPORTOWYCH". 
Zawodnik bez badań nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji, w tym obozach i reprezentować klubu na zawodach. 
Ponadto, Polski Związek Pływacki nakazuje w procesie rejestracji zawodnika w Systemie Ewidencji i Licencji przesłanie skanu aktualnych badań. 

Jak uzyskać zaświadczenie, kartę zdrowia sportowca?
Bezpłatnie: uzyskać skierowanie od lekarza POZ, następnie wykonać badania laboratoryjne tj.: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza w surowicy i z plikiem badań udać się do Lekarza Medycyny Sportowej .

Informujemy , że od października 2018 dzięki zaangażowaniu Wiceprezydenta Bronisława Barana udało się uruchomić pierwszą w Krośnie Poradnię Medycyny Sportowej . 
Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Poradni Medycyny Pracy SPECMED ul. Grodzka 47a w Krośnie.

Poradnia czynna:
Czwartek: 14:30 – 21:00
Piątek:  15:30 – 21:00

Rejestracja w podanych poniżej godzinach:
Pon 7:00-14.00
Wt 12.00-15.00
Sr 12:00-18.00
Cz 11.00-18.00
Pt 12.00-18.00
pod numerem telefonu: 501-734-965 

Badania należy powtarzać co pół roku . 

Terener prowadzący zawodnika około 14 dni przed terminem badania przekazuje kartę zdrowia i zawodnik ma obowiązek wykonania badań i zwrot karty trenerowi . 
Aktualnie posiadamy swoje karty zdrowia i będą ona przekazywane nowym zawodnikom bądź tym którym skończyły się wcześniejsze karty . 


Osobą odpowiedzialną za karty badań jest Pan Piotr Gonet . 

Zawodnicy nie biorący udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy nie muszą posiadać badań a jedynie oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka .