Decyzją Zarządu Klubu składka miesięczna w sezonie 2021/2022 wynosi :
 
220zł – w przypadku trzech lub więcej treningów w tygodniu 
170zł – w przypadku dwóch treningów w tygodniu 
120zł – w przypadku jednego treningu w tygodniu
 
W przypadku rodzeństwa składka miesięczna wynosi 70% składki podstawowej za drugie i 50% składki podstawowej za kolejne dzieci .
 
W przypadku rodzeństwa składka miesięczna za drugie i kolejne dziecko nie ulega obniżeniu w przypadku gdy dziecko nie uczęszcza na zającia.
 
Składki miesięczne powinny być opłacane przelewem z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu Sportowego Swim2Win Krosno :
 
Bank Pekao S.A 10 1240 2311 1111 0010 6388 8228
 
W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
 
Imię i Nazwisko dziecka i miesiąc
 
Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy Członków Klubu.
 
Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych z własnych przyczyn nie upoważnia do pomniejszenia składki miesięcznej.

Częściowe zwolnienie z opłaty za udział w zajęciach może nastąpić  w przypadku  nieobecności (minimum 14 dni wynikłej ze zdarzeń losowych takich jak uszkodzenie ciała, długotrwałej choroby) po niezwłocznym poinformowaniu trenera oraz dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.